ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Кюрдско-турският фактор в контекста на гражданската война в Сирия

Автор: Михаела Александрова дата: 05/11/2018 (Брой 4 2018г.) от 35 до 52 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Водена от интереса на своята национална сигурност, на 20 януари 2018 г. Турция се намесва в северна Сирия чрез военна операция „Маслинова клонка“. Причините за интервенцията могат да се търсят в т.нар. кюрдски въпрос, който с различен интензитет е част от вътрешнополитическата и обществена обстановка в Турция от 20-те години на ХХ век насам.  Намесата на Турция я превръща в един от актьорите на военната сцена на гражданската война в Сирия, на която чрез прокси военни действия са намесени редица други страни от Близкия изток. Високите залози и глобалната взаимообвързаност разширяват кръга на взаимоотношения до глобално ниво, включващо актьори като САЩ, Русия, държави от ЕС, организации като НАТО, ООН.

Проследяването на генералните зависимости, тенденции и отношения между замесените страни в сирийската гражданска война, може да даде важни ориентири за текущото и бъдещо развитие на кюрдско-турския проблем. Настоящата статия прави анализа през призмата на социалнопсихологически категории като: когнитивни възприятия, заблуди, чувства, емоции, психологически натрупвания; мотивация.

 

The Kurdish-Turkish factor in the context of the civil war in Syria
 

Michaela Alexandrova
Ph.D. in International Relations at the University of National and World Economy. Its scientific interests include: international disputes and conflicts; theory of international relations; foreign policy analysis and forecasting.

Led by its national security interests, on 20th January 2018, Turkey intervenes in Northern Syria, starting Operation Olive Branch. The reasons for the intervention lay in The Kurdish Issue, which, varying in its intensity, has been part of the domestic political and social situation in Turkey since 1920s. Through its interference, Turkey becomes one of the actors at the military stage in the Syrian civil war, where, through proxy warfare, a number of other Middle Eastern countries act. High stakes and global interconnection expand the circle of mutual relations to global scale, including actors like USA, Russia, EU countries and organizations such as NATO and UN.

Tracing back the general dependencies, tendencies and relations between the countries involved in the Syrian Civil War can give important reference points for the current and future development of the Kurdish-Turkish issue. The article presenst analyzes through the prism of social psychology concepts, such as cognitive perceptions, delusions, feelings, emotions, psychological accumulations and motivation. 

За автора

Магистър по международни отношения: международна публична администрация в катедра „Международни отношения“ на Университета за национално и световно стопанство; редовен докторант към същата катедра. Проблематиката, по която работи в своето дисертационно изследване е свързана с проучване ролята на социално-психологическите фактори във външнополитическото поведение на държавите. Към научните є интереси спадат: международни спорове и конфликти; теория на международните отношения; външнополитически анализ и прогнозиране.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ