ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион – същност и възможности

Автор: Вяра Минчева дата: 07/12/2018 (Брой 5-6 2018г.) от 109 до 114 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Дунавската стратегия обединява усилията на регионите и държавите в басейна на река Дунав за ускоряване на процесите на икономическо и социално сближаване, засилване и разширяване на териториалното сътрудничество при ефективното прилагане на макрорегионално ниво на принципите на европейската кохезионна политика. Партньорството между страните-членки, страните-кандидатки за членство и потенциални кандидатки за членство в ЕС, участващи в Стратегията, е ключов фактор за успешното и целенасочено постигане на приоритетите за повишаване на конкурентоспособността, развитие на иновациите и териториалното сближаване.След близо осемгодишно прилагане и в контекста на преговорите за новата Многогодишна финансова рамка на ЕС след 2020 г. и законодателния пакет за кохезионната политика, на дневен ред e темата за бъдещето на Дунавската стратегия и постигането на по-видими резултати от нейното изпълнение.

 

The European Union Strategy for the Danube Region - Nature and Opportunities

Vyara Mincheva
Lawyer, specialist in European affairs, focusing on competition, telecommunications, regional policy

The Danube Strategy unites the efforts of the regions and countries in the Danube Basin to accelerate the economic and social cohesion, strengthening and expanding territorial cooperation through the effective implementation at macro-regional level of the principles of the EU Cohesion Policy. The partnership between the Member states, the candidate countries and potential EU candidate countries involved in the Strategy is a key factor for the successful and targeted achievement of the priorities for boosting competitiveness, developing innovation and territorial cohesion. After almost eight years of implementation and in the context of the negotiations on the new EU Multiannual Financial Framework post-2020 and the Cohesion Policy legislative package, the future of the Danube strategy and the achievement of more visible results from its implementation are in the agenda.

За автора

Юрист; специалист в областта на европейските въпроси (конкуренция, телекомуникации, регионална политика)

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ