ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Регионалната политика на Европейския съюз и България

Автор: Доц. д-р Камен Петров дата: 11/02/2019 (Брой 1 2019г.) от 47 до 64 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Настоящата статия е посветена изцяло на структурирането на регионалната проблематика и най-вече през призмата на Регионалната политика на ЕС, както от теоретична, така и от практико-приложна гледна точка. При разкриването на същността на регионалното развитие и особеностите на регионалната политика се използват постулати на регионалните и пространствени науки. Очертани са проблеми на формиране на регионалната политика от гледна точка на използването на географския инструментариум и развитието на знанията за пространството и територията. В статията се правят съответните изводи и препоръки за дефинирането на обекта и задачите на регионалната политика и взаимодействието между общество-природа-пространство. Прави се анализ на състоянието на регионалната политика в България.

 

Regional Policy of the European Union and Bulgaria

Assoc. Prof. Kamen Petrov Ph.D
He taught at the University of National and World Economy, Department of Regional Development at the Faculty of Management and Administration; a specialist in geo-economics and regional development. Author of a number of publications on the issues of geopolitics, politics and international relations.

This article is devoted entirely to the structuring of regional issues and, above all, to the EU Regional Policy, both from a theoretical and practical point of view. In the discovery of the essence of regional development and the peculiarities of regional policy, postulates of regional and spatial sciences are used. Problems of regional policy formation have been outlined in terms of the use of geographic tools and the development of spatial and territorial. The article draws the relevant conclusions and recommendations for the definition of the object and the tasks of the regional policy and the interaction between the society-nature-space. An analysis of the state of regional policy in Bulgaria is made.

 

За автора

Преподава в УНСС, катедра "Регионално развитие" на факултет „Управление и администрация“; специалист по проблемите на геоикономиката и регионалното развитие. Автор на редица публикации и по проблемите на геополитиката, политологията и международните отношения. 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ