ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Разцветът на балканските национализми – обратима ли е тенденцията?

Автор: дата: 03/05/2019 (Брой 2 2019г.) от 7 до 14 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Разцветът на балканските национализми е видим и повсеместен. Няма страна от региона, където да отсъстват сериозни националистически настроения. Това е обективна тенденция – резултат както от войните при разпада на екс-Югославия, така и при синтеза на новите държави. И е в хармония с процесите в Европа, които са следствие от глобализацията и кризата на националната държава, като отразяват наличието на три основни дефицита: на сигурност, на справедливост и на доверие.

Спецификата на Балканите се изразява в това, че войната се върна в региона, дезинтеграцията предшестваше интеграцията, има несъвпадение между държавни граници и етнически пространства и са налични етно-държавни оси, групиращи страните по двойки. Глобалната конфронтация и външната намеса стимулират ръста на национализмите. Балканските национализми могат да се групират в няколко категории: исторически, етнически, великодържавни, млади, ревитализирани. Характерно е и засилването на реваншизмите. Позитивната алтернатива на тяхното нарастване е евроинтеграцията.

 

The boom of  Balkan nationalisms: is the trend reversible?

Dr. Lyubomir Kyuchukov
Сareer diplomat. Doctor in politology. Member of the Council on European Integration atthe Council of Ministers and of the Council on European and Euro-Atlantic Integration with the President of Bulgaria (2001-2005). Deputy-Minister of Foreign Affairs (2005-2009), Ambassador of Bulgaria in the UK (2009-2012). Currently he is Director of the Economics and International Relations Institute.

The boom of Balkan nationalisms is visible and comprehensive. No country in the region avoided serious nationalistic upbursts. This is an objective tendency, resulting from the wars and the collapse of ex-Yugoslavia and the synthesis of new states. It is also in harmony with the same processes in Europe, accompanying globalization and the crisis of national state and reflecting three major deficits: of security, fairness and confidence.

A number of specific features of the Balkans should be taken into account: war came back to the region, disintegration preceded integration, state borders and ethnic spaces do not coincide, specific ethno-state axes couple all countries in the region. Global confrontation and external interference stimulate nationalisms growth. Balkan nationalisms could be classified into the following categories: historical, ethnic, great-state, young and revitalized nationalisms. Euro-integration is the positive alternative to the boom of Balkan nationalisms.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ