ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Две държави – общ ли е албанският национализъм?

Автор: Д-р Боби Бобев дата: 03/05/2019 (Брой 2 2019г.) от 41 до 54 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В статията се прави ретроспекция на водената от Албания национална политика в двете ѝ основни направления – отношение спрямо чуждите малцинства на нейна територия и поведение спрямо сънародниците, останали извън нейните граници. Разгледани са основно периода между двете световни войни и времето на комунистическата диктатура, като се прави изводът, че малка Албания няма потенциала и политическия инструментариум да въздейства позитивно върху положението на сънародниците зад граница. Едва с началото на промените през 1990 г. тази балканска държава започва да е наистина активна в своята национална политика и да играе наистина роля на държава-майка спрямо албанците в Косово, Северна Македония, южните райони на Сърбия и Черна гора, както и в Гърция.

Разгледани са основните постановки в „Платформата за решаване на албанския национален въпрос“, обнародвана през 1998 година.

Очертано е поведението на официална Тирана спрямо екстремните въоръжени изяви на албанците по време на косовската криза през 1998-1999 г. и при Македонската криза през 2001 г., като ясно са очертани различията в двата случая. Застъпва се тезата, че обществените нагласи по националния въпрос и водената официална политика са две различни неща. При фактическото съществуване на два албански държавнополитически субекта – Албания и Косово, обществените настроения са в полза на евентуално обединение, докато политическите ръководители отхвърлят тази теза.

 

Two countries - is Albanian nationalism common?


Dr. Bobby Bobev
Ambassador; PhD in History, worked for many years at the Institute of Balkan Studies with Center for Thracology at the Bulgarian Academy of Sciences. She has lectured at Sofia University "St. Kliment Ohridski" and New Bulgarian University. His interests are focused on the history of Albania and the Albanians in the 20th and 21st centuries, on the international relations in the region, on ethno-national issues.

The articlereviewsretrospectively national policy pursued by Albania in thefollowing two mainaspects - with regards to foreign minorities on its own territory and towards compatriots leftoutside its national borders. The period between the two world wars and the time of communist dictatorship is examined in particular. It is concluded that a country as small as Albania has neither potential nor political instruments to positively influence the situation of compatriots abroad. It was only at the beginning of the 1990 that this Balkan state began to be truly engaged with its national policy and to assume the role of a mother-country in relation to the Albanians in Kosovo, Northern Macedonia, the southern regions of Serbia and Montenegro, and in Greece.

Discussed as well are the main issues in the "Platform for Solving the Albanian National Question", published in 1998.

The article also reviews the behavior of official Tirana over the extreme armed appearances of Albanians during the 1998-1999 Kosovo crisis and the Macedonian crisis of 2001. Differences in both casesare clearly outlined. It is argued that the attitude of the masses with regard to the national issue versus formal policy-making are two different things. In the factual existence of two Albanian state-political subjects - Albania and Kosovo, public moods favor eventual reunification, while political leaders reject this thesis.

 

За автора

Посланик; доктор по история, работил е дълги години в Института по балканистика с Център по тракология при БАН. Има преподавателска дейност в СУ „Свети Климент Охридски“ и Нов български университет. Интересите му са насочени към историята на Албания и албанците през ХХ и ХХIвек, към международните отношения в региона, към етнонационалната проблематика.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ