ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Венецуела и основните принципи на международното право

Автор: Андрей Караславов дата: 03/05/2019 (Брой 2 2019г.) от 79 до 88 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

През последните месеци развитието на обстановката във Венецуела неотменно присъства в потока от новини и има потенциал да надхвърли границите на страната и се превърне в конфликт, с последствия дори извън региона на Латинска Америка. Тази криза е вече обекта на вниманието на Съвета на ООН и редица регионални организации. Проблемът е динамичен и многопластов, включващ икономически, социални и политически компоненти и е свързан и в основата си е пореден и от икономическите и стратегически интереси на глобалните международни сили. В статията се прави опит да се осветят конкретно международно-правните аспекти на кризата и как позициите и действията на външните участници в нея се съотнасят към общоприети принципи на действащото международно право.

 

Venezuela and the fundamental principles of international law
 

Andrei Karaslavov
Graduate of the Moscow State Institute for International Relations. He has been working in the field of international affairs and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria since 1974 Ambassador in the Republic of Greece until 2012 Chief of the Office of the President of the Republic of Bulgaria 2002-2007 Member of the Bulgarian Diplomatic Society and National Association for International Relations.


In recent months, the development of the Venezuelan climate has been inevitably present in the news stream and has the potential to go beyond the borders of the country and become a conflict, with consequences even outside the Latin American region. This crisis is now the focus of the UN Council and a number of regional organizations. The problem is dynamic and multi-layered, involving economic, social and political components and is related and basically also in line with the economic and strategic interests of global international forces. The article attempts to highlight specifically the international legal aspects of the crisis and how the positions and actions of the external actors in it are related to the generally accepted principles of the international law in force.

За автора

Завършил Московския държавен институт за международни отношения. Работи в сферата на международните отношения и в МВнР на Република България от 1974 г. Посланик в република Гърция до 2012 г. Началник на кабинета на Президента на Република България 2002-2007 г. Член на Българското дипломатическо дружество и Националната асоциация за международни отношения.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ