ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Днес нашите отношения са интензивни и добри, както не са били никога

Автор: Петер Феслер дата: 14/10/2019 (Брой 4 2019г.) от 5 до 12 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Във връзка със 140-годишнината на дипломатическите отношения между Германия и България, авторът анализира развитието на двустранните отношения, които започват още от раждането на съвременната българска държава пред 1878-ма година и оттогава до наши дни се развиват възходящо и се засилват.  Оттогава до днес могат да се отбележат нееднократни фази на тясно сътрудничество между Германия и България, често в рамките на братство по оръжие, с катастрофален изход. От това, в рамките на ЕС, се породи тясно сътрудничество, при което, за разлика от миналото, се облагодетелстват и съседните на България държави. Голямата политика обаче  не би давала резултати, ако не можеше да се опира на интензивни и устойчиви културни, научни и икономически отношения, както и на обществения и човешкия обмен. В лицето на обединена Германия България намери своя най-активен партньор сред всички други европейски държави.

Много тесни са икономическите отношения между Германия и България. Германия е най-важният търговски партньор – преди Италия, Румъния, Русия и Турция. Още по-впечатляващо от силния растеж на германско-българските търговски отношения е изменението в структурата на българския износ.

 

Today, our relationships are as intense and good as they have never been


Peter Fessler
Director of the German-Bulgarian Forum, and since 1999 his treasurer and member of the Management Board. From 1999 to 2019 he was the head of the Bureau of Gernot Erler, Member of the German Bundestag. Since 2018, he has been working as a research assistant for the GSDP faction at the Berlin City Council.

In connection with the 140th anniversary of the diplomatic relations between Germany and Bulgaria, the author analyzes the development of the bilateral relations, which began from the birth of the modern Bulgarian state before 1878 and since then have developed upward and intensified. Since then, there can be repeated phases of close cooperation between Germany and Bulgaria, often within the Brotherhood of Arms, with a catastrophic outcome. This has resulted in close cooperation within the EU, which, unlike in the past, benefits Bulgaria's neighboring countries. However, a major policy would not work if it could not rely on intensive and sustainable cultural, scientific and economic relations, as well as on social and human exchange. In the face of united Germany, Bulgaria has found its most active partner among all other European countries.

The economic relations between Germany and Bulgaria are very close. Germany is the most important trading partner - before Italy, Romania, Russia and Turkey. Even more impressive than the strong growth in German-Bulgarian trade relations is the change in the structure of Bulgarian exports.

За автора

Петер Феслер е директор на Германско-българския форум, а от 1999 година негов ковчежник и член на Управителния съвет. От 1999 до 2019 година е ръководител на Бюрото на Гернот Ерлер, депутат в германския Бундестаг. От 2018 година работи като научен сътрудник към фракцията на ГСДП в общинския съвет в район Берлин-Център.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ