ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Балканите – проблем и възможност в отношенията между Русия и ЕС

Автор: Чавдар Минчев дата: 14/10/2019 (Брой 4 2019г.) от 27 до 34 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Отношенията на Русия с останалата част от Европавинаги са биливажни в системата на международните отношения. Те се развиват неравномерно – на приливи и отливи. Периодите на затопляне са последвани от периоди на застой и влошаване, както и обратното. Противоречията се развиват на всички нива – според модела на държавната структура, на ниво икономика, ценности и култури.Въпреки това, Русия остава териториален партньор на ЕС и стратегически важен участник, допринасящ за решаването на регионални и глобални проблеми.

Всвета се появяват и утвърждават нови големи икономически и политически центрове със своята специфична политическа структура, ценности, възгледи и интереси, които не могат да бъдат игнорирани както от Русия, така и от Запада. Светът се променя в посока на многокомпонентна и многовекторна система, която не се вписва в съществуващите модели за регулиране на международните отношения, т.е. в установените правила на световния ред. Съществуващите регулаторни инструменти са неефективни, необходимо е да се изработят нови.

Балканите очевидно са определени за територия за разполагане на оръжия и сили, насочени срещу Русия и за възможен военен конфликт. Ето защо за малките нации днес еманципацията е задължително и основно условие за оцеляването, за запазването на своята идентичност и за бъдещото им съществуване.

 

Balkans – a problem and a possibility in relations between Russia and the EU


Chavdar Minchev
Ambassador, Editor-in-Chief of International Relations; Executive Director of the National Association for International Relations.

Russia's relations with the rest of Europe have always been important in the system of international relations and are developing unevenly - at high tides. Warm-up periods are followed by periods of stagnation and deterioration, and vice versa. Contradictions develop at all levels - according to the model of the state structure, at the level of economy, values ​​and cultures. However, Russia remains a territorial partner of the EU and a strategically important player contributing to solving regional and global problems.

New major economic and political centers are emerging and establishing themselves in the world with their specific political structure, values, views and interests, which cannot be ignored by both Russia and the West. The world is shifting towards a multi-component and multi-vector system that does not fit into existing models for regulating international relations; in the established rules of the world order. Existing regulatory instruments are inefficient and new ones need to be developed.

The Balkans are apparently designated as a territory for deploying arms and forces against Russia and for possible military conflict. Therefore, for small nations today, emancipation is a necessary and basic condition for survival, for maintaining its identity and for its future existence.

За автора

Посланик Чавдар Минчев  е Председател на Издателския съвет и главен редактор на списание "Международни отношения", Изпълнителен директор на Националната асоциация за международни отношения - НАМО, Зам.-председател на Форума за балкански транспорт и инфраструктура - ФБТИ.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ