ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Ще има ли евро-полюс в многополюсния свят?

Автор: Ивайло Калфин дата: 04/12/2019 (Брой 5-6 2019г.) от 2 до 2 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Традиционно ЕС налага световни стандарти основно в сферата на международната търговия – там, където страните членки са предали правомощията на наднационално равнище.  Глобалните процеси се променят и върху тях започват да влияят нови фактори – технологиите, климатичните промени, неправителствени структури. ЕС има избор между три основни сценария: 1/ Вероятен – да не прави съществени промени и да приеме, че влиянието му ще отслабва, а рискът за напускане на други членове след Великобритания ще се увеличава; 2/ Възможен – ЕС пренася повече решения във фискалната и икономическата политика на наднационално равнище и същевременно се насочва към промяна на регулациите, които ще позволят мерки за адаптиране към цифровата икономика, климатичните ангажименти и по-малкия размер на фирмите; 3/ Нереалистичен – ЕС да засили чувствително политическото и военното си влияние, като прехвърли значима част от вземането на решения в тези области на наднационално равнище и ограничи решенията с единодушие до минимум.

 

Will there be a Euro-pole in the multipolar world?
 

Ivaylo Kalfin
Director in the Economy and International Relations Institute. He was twice Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs (2005-2009), Minister of Labour and Social Policy (2014-2016). Member of the European Parliament (2009-2014) and four times elected Member of the National Assembly. Member of the High Level Group on Own Resources for the EU budget (2014-2017).

The EU’s global influence is traditionally focused on international trade - where Member States have delegated powers at supranational level. In the last decades, the global balance of powers is dynamic and new factors are increasing their influence - technology, climate change, non-governmental actors. The EU can choose from three main scenarios: 1/ Probable – Don’t make significant changes and assume weakening of its global influence  and increasing the risk of exits following the UK; 2/ Possible - EU preserves its influence on the world economy by transferring more fiscal and economic policy decisions to supranational level and focuses on revisiting existing global regulations to allow adapting measures to the digital economy, climate commitments and smaller size of EU companies; 3/ Unrealistic - the EU significantly strengthens its political and military influence by shifting a significant part of decision-making in these areas at supranational level and limiting unanimity decisions to a minimum.

За автора

Директор на Института за икономика и международни отношения. Бил е два пъти вицепремиер, министър на външните работи (2005-2009) и министър  на труда и социалната политика (2014-2016). Член на Европейския парламент (2009-2014), четири пъти избиран за член на Народното събрание. Член на Групата на високо равнище за приходите в бюджета на ЕС (2014-2017).

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ