ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Балканите – общи предизвикателства пред сигурността

Автор: Младен Маринов дата: 04/12/2019 (Брой 5-6 2019г.) от 5 до 5 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Министърът на вътрешните работи Младен Маринов, позиционира сътрудничеството между правоприлагащите институции в Югоизточна Европа като основен акцент в дейностите на МВР. Усилията на Министерството са насочени към засилване на обмена на информация по темите, които представляват общи предизвикателства за сигурността –  нелегални миграционни потоци, тероризъм, радикализация, организирана и трансгранична престъпност, хибридни заплахи, киберпрестъпления и други. Ето защо, основен хоризонтален приоритет на българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. беше темата за перспективата на ЕС за Западните Балкани. Българското председателство насърчи засилването на сътрудничеството в борбата с организираната престъпност и тероризма, включително активното изпълнение на споразуменията за стратегическо и оперативно сътрудничество с Европол, както и включването на Западните Балкани в конкретни дейности в плановете за оперативни действия. в рамките на политическия цикъл за борба със сериозна и организирана престъпност (т.нар. приоритети на EMPACT). Министерството на вътрешните работи ерешено да продължи да подкрепя перспективата на ЕС за Западните Балкани и в рамките на предстоящото председателство на Берлинския процес през 2020 г., когато България ще бъде съпредседател с Република Северна Македония.

 

The Balkans – Common Security Challenges

Mladen Marinov
Minister of the Interior of the Republic of Bulgaria. Graduated from the Higher Institute of Officers Training and Research (VIPOND, today the Ministry of the Interior Academy) at the Ministry of Interior in 1997. Graduated in Law from the Southwestern University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad; received his Master's Degree from the Ministry of the Interior Academy (2005) and Georgi Rakovski Military Academy (2014). Since 1991, he has held executive and management positions in the structure of the Ministry of Interior Directorate in Sofia..

 

Bulgarian Minister of Interior Mladen Marinov positioned the cooperation between the law-enforcement institutions in Southeastern Europe as the main focus of the activities of the Ministry of Interior. The efforts of the Ministry are directed towards strengthening the exchange of information on the topics, which present common security challenges – illegal migration flows, terrorism, radicalization, orgnaized and cross-border crime, hybrid threats, cybercrimes, etc. This is why the main horizontal priority of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU during the first half of 2018 was the topic of the EU perspective of the Western Balkans. The Bulgarian Presidency encouraged the strengthening of the cooperation in the fight against organized crime and terrorism, including the active implementation of the agreements for strategic and operational cooperation with Europol, as well as the inclusion of the Western Balkans in specific activities in the Operational Action Plans within the framework of the policy cycle for combating serious and organized crime (so-called EMPACT Priorities). The Ministry of Interior is determined to continue to support the EU perspective of the Western Balkans also in the framework of the forthcoming chairmanship of the Berlin process in 2020 which Bulgaria will co-chair with the Republic of North Macedonia.

За автора

Министър на вътрешните работи на Република България. Завършва Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност(ВИПОНД, днес Академия на МВР) през 1997 година. Дипломира се по специалност „Право“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“– Благоевград; получава магистърска степен от Академията на МВР (2005) и Военна академия „Георги Раковски“(2014). От 1991 г. заема изпълнителски и ръководни длъжности в структурата на СДВР.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ