ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Хуманитарни мисии в Източна Азия – български принос

Автор: Надка Миланова дата: 04/12/2019 (Брой 5-6 2019г.) от 6 до 6 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Авторът разглежда осъществяването на мисията на регионалния офис на МФЧК/ЧП в източна Азия през 2014-2015г. Изследване по такава тема се представя пред научните среди за първи път. На основата на много документи и преки впечатления на ръководителя на регионалния офис  навлизаме в конкретен аспект на хуманитарната дейност на МФЧК/ЧП, все още недостатъчно осветен.  Набляга се на усилията да се изучават и адаптират глобалните инициативи към пряката практическа работа на националните дружества на ЧК/НД/; значението на Международната федерация по отношение НД на ЧК за подготвеност и устойчивост на общностите, изправени пред множество природни бедствия в региона. Разкрива се подкрепата на МФЧК за развитие на НД и в осъществяването на техните много важни хуманитарни задачи. Запознаваме се и с приноса на ръководителя на регионалния офис на мисията в Източна Азия, българския представител д-р София Стоименова, животът на която е изцяло отдаден на каузата на Червения кръст.

 

Humanitarian Missions in East Asia – Bulgarian Contribution

Nadka Milanova 
Honoured actor of the Bulgarian Red Cross /BRC/. Member of the Bulgarian society on history of medicine; Balkan Association of the history and philosophy of medicine. During the last years elaborates topics on the Red Cross in East Asia. In 2017 she’s awarded with a high prize – Golden medal for contribution to the BRC.

The author explores the realization of a IFRC/RC regional office mission in East Asia in 2014-2015. Such elaboration is presented to the scientific circles for the first time. On the base of many documents and direct impression of the head of this regional office, the author presents a concrete aspect of the humanitarian activity of IFRC/RC, still not sufficiently elucidated. The efforts to examine and adapt the global initiatives to the direct practical work of the RC national societies /NS/; the significance of the International Federation’s help to the RC NS for preparedness and resilience of the communities, facing a plenty of natural disasters in the region are pointed. It reveals the support of IFRC for development of the NS and in the implementation of their very important humanitarian tasks. Author also make acquaintance with the contribution of the head of the regional office mission for East Asia, Bulgarian representative d-r Sophia Stoimenova, the life of which was totally devoted to the Red Cross cause.

За автора

Заслужил деятел на Българския червен кръст (БЧК). Член на българското дружество по история на медицината и на Балканската асоциация по история и философия на медицината. В последните години работи по теми за Червения кръст в Източна Азия. През 2017г. е наградена с високо отличие – Златен медал за принос към БЧК.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ