ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Ценностите на българи и португалци – сравнителен анализ в общоевропейски контекст

Автор: Проф. д-р Марин Паунов дата: 04/12/2019 (Брой 5-6 2019г.) от 11 до 11 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Чисто географски погледнато, България и Португалия стоят съответно на най-източната и най-западната точка на Европа и ЕС. Тази пространствена отдалеченост обуславя и сравнително голямата дистанция между двете страни и в икономическо, и в комуникационно отношение. Същевременно, настоящото изследване сочи, че въпреки някои различия между двете култури по отношение на техния облик, ценностни предпочитания, вярвания и всекидневни идеологии, между българите и португалците има някои доста интересни и значими сходства. Материалът представя сравнителен анализ на основните ценностни ориентации въз основа на 6D модела на Хофстеде и данни на Европейските социални проучвания. Въпросните сравнителни стойности са добра предпоставка за лесно взаимодействие и значително подобряване и разширяване на икономическите и културните отношения между двете държави.

 

The Values of Bulgarians and Portuguese – Comparative Analysis in a Pan-European Context

Prof. Marin Paunov
An economist, he teaches at the UNWE in the Department of Human Resources and Social Protection of the Faculty of Economics in the following disciplines: human resources management, organizational behavior, business strategies and corporate culture; he is also a business administration consultant. There is also direct practical management experience in the management bodies of investment companies and manufacturing companies in various industries. He works as an international project consultant for the UK Ministry of International Development, UNISYS - Belgium and others. He has over 50 publications in Bulgaria and abroad.

From a purely geographical perspective, Bulgaria and Portugal stand at the easternmost and westernmost points of Europe and the EU. This spatial distance conditions also the relatively great distance the two countries keep each other at, economy-wise and communication-wise. At the same time this paper argues that despite some differences between the two cultures in their outlook, value preferences, beliefs and everyday ideologies, there are in place some rather interesting and significant similarities too between the Bulgarians and the Portuguese. The paper provides for a comparative analysis of key value orientations based upon Hofstede’s 6D model and the data of European Social Surveys. The similar values in question are a fine prerequisite for ease of reciprocity and for considerable enhancement and amplification of the economic and cultural relations between the two states.

За автора

Икономист, преподава в УНСС в Катедра "Човешки ресурси и социална защита"на Общоикономическия факултетпо дисциплините: управление на човешките ресурси, организационно поведение, стратегии на бизнеса и корпоративна култура; консултант е и по бизнес администрация. Има и непосредствен практически управленски опит в управителните органи на инвестиционни дружества и производствени предприятия от различни отрасли. Работи като международен консултант по проекти на Министерството за международно развитие на Великобритания, UNISYS – Белгия и други. Има над 50 публикации в България и в чужбина.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ