ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Българско-сръбските отношения: развой, проблеми, предизвикателства

Автор: Проф. д-р Никола Аврейски дата: 08/05/2020 (Брой 2 2020г.) от 23 до 42 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В статията се анализира развоят на българско-сръбските отношения от епохата на националния Романтизъм до наши дни. Коментира се отражението върху тях на великодържавните стремления и горчивият опит от сблъсъците на младите национални държави в Сръбско-българската война (1885 г.), Втората балканска война (1913 г.), Първата световна война (1914-1918 г.) и Втората световна война (1939-1945 г.). Обръща се внимание на идеологическите различия от времето на Студената война. Централно място заема анализът на развитието на българско-сръбските отношения след падането на Берлинската стена (1989 г.), разгърнат в контекста на драматичното декомпозиране на Югославската федерация и последвалото разглобяване на самата Сърбия. Проследена е политиката по отношение на западната ни съседка на всички правителства на българския преход от държавен социализъм към либерална демокрация и пазарна икономика. Акцентирано е върху напластяващите се нови проблеми в двустранните отношения и липсата на политическа воля в София и Белград за сключване на основополагащ договор за добросъседство и сътрудничество. В заключителната част се открояват най-тежките актуални проблеми във взаимоотношенията: прецедентът с едностранното обявяване на независимостта на Косово, въпросът за българското национално малцинство в Сърбия, конкуренцията за влияние върху Република Северна Македония, дълбокият и жилав инстинкт на антисърбизма в българския държавно-политически елит.

 

Bulgarian-Serbian relations: development, problems, challenges

Prof. Dr. Nikola Avreisky
Doctor of Historiography in General History. Professor of Modern and   Recent History (Political History of Europe and the North America). He specialized in Germany, Russia and Poland. He taught at seven colleges. He is currently a guest lecturer at the University of Library Science and Information Technology, Sofia. Member of the Editorial Board of Geopolitics & Geostrategy. He is the author of over 140 scientific publications in Bulgarian, Russian, German, French, English and Turkish, including the books “US and Europe. Washington‘s European Policy” (2013),“The UK and Europe. United Kingdom and European Integration” (2016),“History of the European Idea”(2019) and “Foreign Policy of the Republic of Bulgaria” in two parts (2019).

The article analyzes the development of Bulgarian-Serbian relations from the era of national Romanticism to present day. The author  comments the influence of  great aspirations and the bitter experience of the clashes of the young nation states during  the Serbo-Bulgarian War (1885), the Second Balkan War (1913), the First World War (1914-1918) and the Second World War the war (1939-1945). Attention is drawn to the ideological differences  during the Cold War era. Central to this is the analysis of the development of Bulgarian-Serbian relations after the fall of the Berlin Wall (1989), unfolded in the context of the dramatic decomposition of the Yugoslav Federation and the subsequent dismantling of Serbia itself. The policy regarding our western neighbor of all Bulgarian governments in the transition period  from state socialism to liberal democracy and market economy is traced. Emphasis is placed on the accumulating new problems in bilateral relations and the lack of political will in Sofia and Belgrade to conclude a foundational treaty on good neighborliness and co-operation. The final section highlights the most pressing issues in the relationship: the precedent with Kosovo‘s unilateral declaration of independence, the issue of the Bulgarian national minority in Serbia, competition for influence over the Republic of Northern Macedonia, the deep and lively instinct of anti-Serb politicism in Bulgarian politicism .

 

За автора

Доктор по Историография на Общата история. Професор по Нова и най-нова история (политическа история на Европа и Северна Америка). Специализирал във ФРГ, Русия и Полша. Преподавал в седем висши училища. Понастоящем гост-преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии – София. Член на Редакционния съвет на списание “Геополитика &геостратегия”. Автор на над 140 научни публикации на български, руски, немски, френски, английски и турски език, между които книгите “САЩ и Европа. Европейската политика на Вашингтон” (2013), “Великобритания и Европа. Обединеното кралство и европейската интеграция” (2016), “История на европейската идея” (2019) и “Външна политика на Република България” в две части (2019).

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ