ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Някои допускания за отбранителната политика на България в контекста на динамиката в средата за сигурност

Автор: Доц. д-р Николай Цонков дата: 18/07/2020 (Брой 3 2020г.) от 41 до 46 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Основната характеристика, с която може да бъде описана глобалната система е постоянно състояние на несигурност и нестабилност. Тази тенденция се подсилва от политиката, която води от една страна САЩ, а от друга новия баланс и равновесно състояние, което се търси в международен план. Тези тенденции на голяма турбулентност се засилват през последната година в контекста на новите условия, в които всички държави трябва да действат. Разпространението на новия и малко познат коронавирус (Ковид-19) наложи нови правила по отношение на политика, икономика и държавите. Предвид изменената среда за сигурност и провеждания Стратегически преглед на системата на национална сигурност е необходимо да се промени отбранителната политика на Р България, както и Актуализираната стратегия за национална сигурност. Новите промени в ролята и задачите на Българската армия трябва да имат и своите адекватни отбранителни способности.

 

Some assumptions about the defense policy of Bulgaria in the context of the dynamics in the security environment

Assoc. Prof. Dr. Nikolai Tsonkov
Member of the 44th National Assembly from the BSP for Bulgaria parliamentary group. Deputy Chairman of the Defense Committee and Member of the Education and Science Committee; teaches at the Department of Regional Development at the Faculty of Management and Administration at the University of National and World Economy.

The main feature that can describe the global system is a constant state of uncertainty and instability. This trend is reinforced by the policy pursued by the USA on the one hand, and the new balance and equilibrium that are sought internationally on the other. These trends of great turbulence have intensified over the last year in the context of the new conditions in which all countries must operate. The spread of the new and little-known coronavirus (Covid-19) has imposed new rules on politics, economics and countries. Given the changed security environment and the ongoing Strategic Review of the National Security System, it is necessary to change the defense policy of the Republic of Bulgaria, as well as the Updated National Security Strategy. The new changes in the role and tasks of the Bulgarian Army must also have their adequate defense capabilities.
 

За автора

Депутат в  44-то Народно събрание от парламентарната група "БСП за България". Зам.-председател на Комисията по отбрана и член на Комисията по образованието и науката; преподава в Катедра "Регионално развитие"на Факултет "Управление и администрация" в УНСС.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ