ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Дестабилизиращ фактор на икономическия растеж в АР Египет (протестите 2011- 2013)

Автор: Проф. д.ик.н., д.п.н. Карим Наама дата: 05/10/2020 (Брой 4 2020г.) от 97 до 112 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

С началото на революцията от януари 2011 г. до 2013 г. много показатели и икономически изследвания потвърждават навлизането на египетската икономика в етап на влошаване. След като военен съвет, оглавяван от маршал Тантауи, завладява страната, растежът на икономиката спадна значително до по-малко от 2%. Безработицата достигна над 10%, а бюджетният дефицит се увеличи до 8,6% от БВП, което бе съпроводено с 11% инфлация. Анализът на основните макроикономически показатели показва, че през фискалната 2012/2013 г. икономиката на АР Египет изпитва сериозни затруднения и негативната тенденция в повечето сектори се запазва. Въпреки подобряването на някои показатели в сравнение с 2011/2012 г., в действителност усещането за обедняване на населението и влошаване на социалното положение на голяма част от гражданите се засилва. От своя страна преходното правителство оценя приоритетното значение на стабилизирането на икономиката и подобряването на социалната среда, както и големите очаквания на населението за положителни резултати в тези насоки.

Целта на настоящата разработка е да представи състоянието на египетската икономика в условията на възникващите протести през периода 2011-2013 г. като дестабилизиращ фактор, и предприетата агресивна политика за съживяване на икономиката на страната. 

 

The destabilizing factor of economic growth in the AR of Egypt (protests 2011-2013)

Prof. Ph.D., Ph.D. Karim Naama
Lecturer at Veliko Turnovo University “St. St. Cyril and Methodius ”, Faculty of Economics, Department of "Economic Theory and International Economic Relations" in disciplines in the field of world economy and international relations. He is the coordinator of the Euro-Arab Center at the  D.A. Tsenov Economy Accademy . He is a member of the editorial board of periodicals in the AR of Egypt and the Republic of Poland.

Since the beginning of the revolution from January 2011 to 2013, many indicators and economic studies confirm the entry of the Egyptian economy into a worsening phase. After a military council led by Marshal Tantaui conquered the country, economic growth dropped significantly to less than 2%. Unemployment reached over 10% and the budget deficit increased to 8.6% of GDP, which was accompanied by 11% inflation. The analysis of the main macroeconomic indicators shows that in the fiscal year 2012/2013 the economy of the AR of Egypt is experiencing serious difficulties and the negative trend in most sectors persists. Despite the improvement of some indicators compared to 2011/2012, in reality the feeling of impoverishment of the population and deterioration of the social status of many citizens is intensifying. The Transitional Government, for its part, appreciates the priority of stabilizing the economy and improving the social environment, as well as the high expectations of the population for positive results in these areas.

The purpose of the paper is to present the situation of the Egyptian economy in the context of the emerging protests in the period 2011-2013 as a destabilizing factor, and the aggressive policy undertaken to revive the country's economy. 

За автора

Преподава във Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, Катедра „Икономическа теория и МИО” по дисциплини в областта на световната икономика и международните отношения. Координатор е на „Евроарабския Център” при СА „Д.А. Ценов”. Член е на редакционните колегия  на периодични списания в АР Египет и Република Полша.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ