ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Китай: новият глобален играч на Балканите

Автор: Проф. Стефан Хаджитодоров дата: 09/12/2020 (Брой 5-6 2020г.) от 19 до 26 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В статията се разглежда Китай като нов глобален играч на Балканите. Кои са неговите икономически интереси и ползи? Балканите като коридор към европейските пазари или регион за взаимно изгодно многостранно сътрудничество? Подчертани са особеностите на китайските инвестиции, на неговата кредитна политика и практика. Има ли зад китайските инвестиции някакви политически интереси и намерения и какви са те? Какви са взаимоотношенията на Китай и Русия на Балканите? Дават ли си вече страните от Балканите ясна сметка в какви „дългови капани“ и зависимости могат да изпаднат?

 

China: the new global player in the Balkans

Prof. Stefan Hadjitodorov
Graduated in 1978 from Technical University (Sofia, Bulgaria). Since 1989 he has been Professor at the Institute of Biophysics and Biomedical Engineering, Bulgarian Academy of Sciences. In the period 2008 to 2013 he was Scientific Secretary General of Bulgarian Academy of Sciences. From 2002 to 2008 and since 2014 he is Director of the Centre for National Security and Defence Research, BAS. His current research interests are in the fields of national security, crisis management, risk analysis.
 

The article examines China as a new global player in the Balkans. What are its economic interests and benefits? The Balkans as a corridor to European markets or a region for mutually beneficial multilateral cooperation? The peculiarities of Chinese investments, its credit policy and practice are emphasized. Are there any political interests and intentions behind Chinese investments and what are they? What are the relations between China and Russia in the Balkans? Do the countries of the Balkans already have a clear idea of ​​what "debt traps" and dependencies they may fall into?

За автора

Завършил през 1978 г. Техническия университет (София). От 1989 г. е професор в Институтапо биофизика и биомедицинско инженерство на БАН. В периода 2008 до 2013 г. е главен научен секретар на Българската академия на науки.От 2002 до 2008 г. и от 2014 г. е директор на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана, БАН. Настоящите му изследователски интереси са в областта на националната сигурност, управлението на кризи, анализ на риска.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ