ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Балканите в китайския геополитически модел

Автор: Доц. д-р Мариана Тиен дата: 09/12/2020 (Брой 5-6 2020г.) от 27 до 36 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Настоящата статия представя „китайския модел“ на развитие или т.нар. „социализъм с китайска специфика“, превърнал Китай в глобално производствено средище, ключов валутно-финансов фактор и първостепенен иновационно-технологически център, от една страна, и влиянието му на Балканите, от друга. За целта, в първата част на изследването са проследени в хронологичен аспект етапите на развитие на „китайския модел“, от стартирането му през 1978 г. до настоящия момент, обобщена и анализирана е неговата специфика, базираща се главно на „политиката на реформи и откритост“. По-подробно, с редица примери са представени достиженията на КНР във вътрешен и международен план в различни сфери на икономиката, финансите, науката, технологиите, социалното благополучие и др. Специално внимание е обърнато на основните насоки в най-новия етап на „китайския модел“, който стартира след 29 октомври 2020 и на целите на 14-ия петгодишен план (2021-2025) за национално икономическо и социално развитие и дългосрочните цели до 2035 година. Във втората част на изследването фокусът е поставен върху китайските инвестиции на Балканите за период от десет години и е анализирано икономическото и политическото влияние на КНР в региона, в т.ч. и чрез платформата за сътрудничество „17+1“ и мегапроекта „Един пояс, един път“, под мотото за „споделена съдба на човечеството“.
 

The Balkans in the Chinese geopolitical model

Assoc. Prof. Mariana Tian
Sinologist at the Bulgarian Academy of Sciences, Secretary General of the China-CEE Global Partnership Center. She studied Chinese at BFSU; Doctor of Chinese History; Two-year specialization at RUC; Specializations at various institutes of CASS, Merton College, Oxford, BLCU; She has over 100 scientific publications; monographs "Genesis and development of Chinese civilization" and "Bulgarian-Chinese relations in the modern period"; Lecturer; Scientific and language consultant for books; Translator of textbooks in modern Chinese. Member of the Association of Interpreters and Translators; 17+1 Think Tanks Network; The Union of Scientists in Bulgaria; Bulgarian Historical Society.
 

This article presents the "Chinese model" of development or the so-called "Socialism with Chinese characteristics", which turned China into a global center of production, a key monetary and financial factor and a primary center of innovation and technology, on the one hand, and its influence in the Balkans, on the other. For this purpose, the first part of the study traces in chronological order the stages of development of the "Chinese model", from its launch in 1978 to the present, summarizes and analyzes its specifics, based mainly on "the policy of reform and openness “. In more detail, with a number of examples, are presented the achievements of the PRC domestically and internationally in various fields of economics, finance, science, technology, social welfare and others. Special attention is paid to the main guidelines in the latest stage of the "Chinese model", which starts after October 29, 2020 and also for the goals of the 14th Five-Year Plan (2021-2025) for national economic and social development and the long-term goals until 2035. The second part of the study focuses on Chinese investment in the Balkans over a period of ten years and analyzes the economic and political influence of the PRC in the region, incl. and through the 17+1 cooperation platform and the BRI mega-project, under the motto of "shared destiny of humanity".

За автора

Китаист в БАН, гл. секретар на Глобалния център за партньорство „Китай-ЦИЕ“. Изучава китайски в Beijing Foreign Studies University; доктор по китайска история; двегодишна специализация в Renmin University of China; специализации в различни институти на КАОН, Merton College, Oxford, Beijing Language and Culture University. Има над 100 научни публикации; монографии „Генезис и развитие на китайската цивилизация“ и „Българо-китайски отношения в съвременния период“. Университетски преподавател; научен и езиков консултант на книги; преводач на учебници по съвременен китайски език. Член е на международната „Тинк-танк“ мрежа „17+1“; Асоциацията на преводачите; Съюза на учените в България; БИД.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ