ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Инициативите „17+1“ и „Триморие“ – икономически измерения и евентуални военнополитически цели

Автор: Валентин Радомирски дата: 09/12/2020 (Брой 5-6 2020г.) от 37 до 46 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Макар че многобройните проекти, които се обсъждат на всяка среща на „17+1“, създават впечатление, че сме свидетели на мащабен китайски пробив в Централна и Източна Европа, на практика постиженията на Пекин в региона не са особено впечатляващи. На китайското твърдение, че инициативата е „win–win“ сътрудничество за участващите държави, все повече се утвърждава изразяваното от европейски експерти мнение, че Китай провежда последователна стратегия за „разделяй и владей“, предназначена да облагодетелства Китай за сметка на Европа. Сегашният формат „Триморие“ се основава на констатациите на доклада „Преобразуване на Европа от коридор Север-Юг в Съюз за енергетика, транспорт и телекомуникации“, изготвен от Атлантическия съвет през септември 2014 г., който от своя страна беше построен върху конструкцията на една  разработка от шведския политолог, публикувана непосредствено след „Майдана“ през 2014 година. На настоящия етап двете инициативи, въпреки че в официалните си версии декларират своята привързаност към сътрудничество преди всичко в икономическата сфера, на практика преследват сериозно различаващи се геополитически интереси, които могат да поставят региона, т.е и нашата страна, пред трудни решения.

 

The 17+1 and Trimorie initiatives – economic dimensions and possible military-political goals

Valentin Radomirski
Diplomat and foreign policy expert. Graduated in 1974 from the Moscow State Institute of International Relations. Since 1976 he has been working at the Ministry of Foreign Affairs. He has overseas mandates in Britain and Moscow. He was the Prime Minister's Foreign Policy and National Security Adviser (2005-2009); Ambassador of Bulgaria to Romania; Special Envoy for Regional Cooperation; unaccredited ambassador to the Bulgarian embassy in the Republic of Moldova.
 

Although the numerous projects discussed at each „17+1“meeting give the impression that we are witnessing a large-scale Chinese breakthrough in Central and Eastern Europe, Beijing's achievements in the region are not particularly impressive. The Chinese claim that the „17+1“initiative is a "win-win" cooperation for the participating countries, but it is increasingly countered by European experts’ opinion that China is pursuing a coherent „divide and rule" strategy designed to benefit China at the expense of Europe. The current Three Seas Initiative (3SI)format is based on the findings of the report „Transforming Europe from a North-South Corridor to a Union for Energy, Transport and Telecommunications" prepared by the Atlantic Council in September 2014, which in turn was based on the ideas developed by a Swedish political scientist, published immediately after the Maidan in 2014. At present, the two initiatives, although in their official versions declare their commitment to cooperation primarily in the economic sphere, in practice pursue seriously differing geopolitical interests that may force the region, including our country, to face difficult decisions.

 

За автора

Дипломат и външнополитически експерт. Завършил през 1974 г. Московския държавен институт за международни отношения. От 1976 г. работи във МВнР. Има задгранични мандати във Великобритания и Москва. Бил е съветник по външната политика и националната сигурност на министър-председателя (2005-2009); посланик на България в Румъния; посланик за специални поръчения, отговарящ за регионалното сътрудничество; неакредитиран посланик в българското посолство в Република Молдова.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ