ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Трудната раздяла на Запада със Студената война

Автор: Проф. д-р Никола Аврейски дата: 09/12/2020 (Брой 5-6 2020г.) от 93 до 126 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В статията се обобщават противоречивите резултати от Студената война и се показва ориентирането на САЩ след нея към омаломощаване на Руската федерация, нейното разглобяване и последващо маргинализиране на остатъчна Русия. Анализирани са етапите на тази необявена нова студена война: до средата на 90-те години (изтеглянето на руските войски от Централна и Източна Европа), след началото на осъдената и от Русия американската война срещу Ирак (2003 г.) и след блокирането от Русия на американската стратегия в Сирия (2013 г.). Разкрива се осъщественото от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп пренасочване на основния ,,фронт” на новата студена война срещу Китай при продължаващо поддържане на конфронтацията с Русия. Обърнато е внимание на откритите от Тръмп нови ,,фронтове” – срещу регионалната сила в Близкия изток Иран и срещу влиятелната в Латинска Америка Венецуела. Резултатите от стратегията на Вашингтон са оценени като провал и е констатирано, че този курс напоследък получава обезпокоителните измерения на сблъсък на Западната цивилизация с останалите цивилизации. Подчертана е необходимостта от основно преосмисляне на западната стратегия в новите геополитически реалности в името на международната сигурност и на обективните интереси на самия Запад.
 

The difficult separation of the west from the cold war

Prof. Nikola Avreyski, PhD
Doctor(PhD) of Historiography of General History, Professor of Modern and Contemporary History (Political History of Europe and North America). He specialized in Germany, Russia and Poland. He readslectures in seven universities. Currently a guest lecturer at the University of Library Studies and Information Technologies – Sofia,Bulgaria. Member of the Editorial Council of “Geopolitics & Geostrategy” magazine. Author of over 150 scientific publications in Bulgarian, Russian, German, French, English and Turkishlanguages.
 

The article summarizes the controversial results of the Cold War and shows the US orientation after it towards the weakening of the Russian Federation, its dismantling and subsequent marginalization of the rest of Russia. The stages of this undeclared new Cold War are analyzed: until the mid-1990s (the withdrawal of Russian troops from Central and Eastern Europe), after the start of the condemned by Russia US war against Iraq (2003) and after the Russian blockade of the American Strategy in Syria (2013).The reorientation of the main "front" of the new Cold War against China, carried out by the administration of US President Donald Trump, while continuing the confrontation with Russia, is revealed. Attention is drawn to the new "fronts" discovered by Trump - against the regional power in the Middle East – Iran, and against the influential Latin American – Venezuela. The results of Washington's strategy have been hailed as a failure, and it has been found that this course has recently taken on the disturbing dimensions of a clash of Western civilization with other civilizations. The need for a fundamental rethinking of Western Strategy in the new geopolitical realities in the name of international security and the objective interests of the West itself is emphasized.

За автора

Доктор по Историография на Общата история, професор по Нова и най-нова история (Политическа история на Европа и Северна Америка). Специализирал във ФРГ, Русия и Полша. Преподавал в седем висши училища. Понастоящем гост-преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Член на Редакционния съвет на списание “Геополитика &геостратегия”. Автор на над 150 научни публикации на български, руски, немски, френски, английски и турски език.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ