ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Упражняване конституционното право на избор чрез електронно гласуване

Автор: Елина Симеонова дата: 09/12/2020 (Брой 5-6 2020г.) от 157 до 166 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Направен е опит да се анализира електронното гласуване, в контекста на възможността за упражняване от гражданите на конституционното им право на избор. Актуалността, дискусионния характер и важното обществено значение на изследваната проблематика предопределят интереса на автора към нея. С оглед обективното представяне на темата са очертани съществуващите  преимущества и недостатъците на този вид гласуване. Специално внимание е отделено на това как може да бъде постигнато практически електронното гласуване. Представена е практиката в определени страни, както и опитът в тази област в България. Основният извод до който се достига е, че на настоящият етап има нужда от допълнителни мерки, които трябва да гарантират основните принципи на избирателно право, за да е в  синхрон електронното гласуване с демократичния дух на конституцията.

 

Exercising the constitutional right to choose by electronic voting

Elina Simeonova
Second year student, majoring in International Relations, Bachelor's Degree at Sofia University "St. Kliment Ohridski ”. He is a member of the diplomatic club at the University.


An attempt has been made to analyze electronic voting in the context of the possibility for citizens to exercise their constitutional right to choose. The topicality, the discussion character and the important social significance of the researched issues predetermine the author's interest in it. In view of the objective presentation of the topic, the existing advantages and disadvantages of this type of voting are outlined. Special attention is paid to how practical electronic voting can be achieved. The practice in certain countries is presented, as well as the experience in this field in Bulgaria. The main conclusion reached is that at this stage there is a need for additional measures that must guarantee the basic principles of suffrage in order for electronic voting to be in line with the democratic spirit of the constitution.

За автора

Студент втори курс, специалност „Международни отношения“, ОКС „Бакалавър“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Член на дипломатическия клуб към Университета.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ