ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Идейно-политически характеристики на тероризма

Автор: Д-р Румен Стефанов дата: 16/02/2020 (Брой 1 2021г.) от 71 до 90 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Тероризмът е доста дискутирана тема в академичните изследвания, журналистическия дискурс и изявленията на политици и общественици, в това число и на стратезите и практикуващите тази крайна форма за политически натиск. Изследването, на първо място се опитва да установи връзките между тероризма и политиката. Много са авторите, които отричат същността на явлението като крайна форма именно на политическото насилие. Споровете обхващат и други аспекти, свързани с него: до каква степен може да бъде разглеждан по-скоро като целенасочена дейност, отколкото като емоционална реакция или може ли да доведе до сериозни изменения в политиката и в състоянието  на самото общество като цяло. Стремежът е да се намерят неговите връзки, съдържателни и причинно-следствени с другите форми на политическа активност, чрез използването на метода на сравнителния анализ. Накрая са изложени мненията на различни автори относно противоречивата роля, която медиите играят за превръщането му във фактор в обществения живот.

 

Ideological and political characteristics of terrorism
Dr. Rumen Stefanov

He teaches at the Department of Political Science at the New Bulgarian University and the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy in various disciplines in the field of law.He has participated in 4 observation and peacekeeping missions: three UN in Cambodia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo and one in the OSCE in Ukraine.Member of the European Group of Public Law Experts (EPLG) and the International Association of Francophone Sociologists (AISLF).
 

Terrorism became a hotly debated topic in academic researches, journalistic discourses and speeches of politicians and public figures, including strategists and practitioners of this extreme form for political pressure. The study primarily looks for the links between terrorism and politics. They are so many of the authors, who deny the nature of the phenomena as an extreme form of namely political violence. The controversies also cover others topics, related to it: to what extend it could be considered as purposeful activity, rather than emotional reaction or its ability to bring about radical changes in politics and in the state of society at all. An attempt has been made to find its links, casual and substantial with other forms of political activity: violent or non-violent, using the comparative approach. Finally, they are presented different authors’ views on the controversial role that the media play in turning terrorism into a factor in society.

За автора

Преподава в Департамент „Политиче­ски науки“ към Нов български университет и Универси­тета по Архитектура, строителство и геодезия по различ­ни дисциплини в областта на правото. Има участие в 4 наблюдателни и мироопазващи ми­сии: три на ООН в Камбоджа, Босна и Херцеговина и Ко­сово и една на ОССЕ в Украйна. Член на евро­пейската група от експерти по публично право (EPLG) и Международната асоциация на социолозите франкофони (AISLF).

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ