ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Какъв ще е уловът на българския кораб в „Три морета“?

Автор: Симеон Николов дата: 06/07/2021 (Брой 3-4 2021г.) от 15 до 32 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Инициативата „Три морета” има амбицията чрез инвестиции и свързаност да премахне неравенствата между Източна и Западна Европа. Въпреки тази прагматична рамка за сътрудничество, влиятелни партньори проектират в нея свои геополитически стремежи. Инвестиционният фонд, мрежата от търговски камари и бизнесфорумите вдъхнаха жизненост на Инициативата и всички страни очакват категорични ползи. Няма изглед обаче, да се покрият финансово всички проекти. Необходимо е съчетаване на европейско, национално и частно финансиране. България има шансове със заявените проекти в трите основни стълба на Инициативата – транспорт, енергетика и дигитализация, но трябва да изработи и свои стратегии за периода 2030–2050 година. Крайните и неверни оценки в български медии изместват фокуса от действителните проблеми. Предизвикателството пред България има три съставни части: как най–успешно да се инвестират отпуснатите от Фонда финансови средства, да не позволим отдалечаване от Брюксел и да бъдем мост, а не стена срещу Русия и Изтока. Тук е необходим висш пилотаж в дипломацията и отстояване на интереси.

 

What will be the catch of the Bulgarian ship in "Three Seas"?

Simeon Nikolov
Director of the Center for Strategic Studies in Security and International Relations. He is a long-time diplomat, senior expert in the presidential administration, deputy minister of defense, member of the Board of the Bulgarian Diplomatic Society and editor-in-chief of an analytical publication

The Three Seas Initiative has the ambition, through investment and connectivity, to eliminate inequalities between Eastern and Western Europe. Despite this pragmatic framework for cooperation, influential partners project their own geopolitical aspirations into it. The Investment Fund, the network of chambers of commerce and business forums have given the Initiative vitality and all parties expect clear benefits. However, there is no prospect of covering all the projects financially. A combination of European, national and private funding is needed. Bulgaria has a chance with the projects it has announced in the three main pillars of the Initiative - transport, energy and digitalization - but it also needs to develop its own strategies for the 2030-2050 period. Extreme and false assessments in the Bulgarian media shift the focus away from the real issues. The challenge for Bulgaria has three components: how best to invest the financial resources allocated by the Fund, to prevent a move away from Brussels and to be a bridge, not a wall, against Russia and the East. This is where high diplomacy and advocacy are needed.

За автора

Директор на Центъра за стратегически изследвания в сигурността и международните отношения. Дългогодишен дипломат, главен експерт в администрацията на президента, заместник министър на отбраната, член на Управителния съвет на Българско дипломатическо дружество и главен редактор на издание за анализи.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ