ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Трите морета и едното от тях: остана ли място за регионално сътрудничество в Черно море?

Автор: Доц.д-р Маруся Любчева дата: 06/07/2021 (Брой 3-4 2021г.) от 43 до 64 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Моретата и океаните са осигурявали и осигуряват високо ниво на свързаност, ресурсност и препитание, поради което всяка държава проявява стремеж да получи излаз на море. Морските зони  на Европа днес заемат впечатляващи територии. Характерно за трите морски региона от Инициативата „Три морета“, е че  са гранични за Европейския съюз. С присъединяването на Черно море  може да се внесе прагматизъм в отношенията и да се заложи на приоритетите и принципите на споделеност, добросъседство, свързаност за постигане на устойчиво развитие по трите територии и да се  организира сътрудничество в зони от интерес за всеки от регионите. Дългият път на изграждащото се сътрудничество в Черноморският регион е предпоставка за организиране на взаимодействия в сложна среда на различни по характеристики държави. Основополагащата цел за устойчиво развитие ще осигури доминация за мирно и стабилно развитие на процесите в Инициативата.

 

The three seas and one of them: is there room for regional cooperation in the Black Sea?

Assoc. Prof. Dr. Marusya Lyubcheva 

Assoc. Prof. Dr.of Technical Sciences, university lecturer and researcher. Works in the field of chemical technology, management and development of human resources. Deputy-Mayor of the Municipality of Burgas, Member of the National Parliament and Member of the European Parliament. Works on various topics in the field of education and culture management. She is  author of many scientific papers and publications. Honorary Professor of the Academy of Development and Technology in the Chuvash Republic, Russia. Certified career development expert at the Center for Credentialing and Education. Founder of the NGO "Black Sea Institute".
 

The seas and oceans have provided and continue to provide a high level of connectivity, resources and livelihoods, whichexplains why every country strives for access to the sea. Europe's maritime areas today occupy impressive territories. It is characteristic of the three maritime regions of the Three Seas initiative that they border the European Union. With the involving of the Black Sea region, pragmatism can be introduced in the relations and the principles of sharing, good neighborhoods, connectivity for achieving sustainable development in the three territories as well as cooperation in areas of interest for each of the regions can be prioritized. The long path of the developing cooperation in the Black Sea region is a prerequisite for organizing interactions in a complex environment of different countries. The fundamental goal of sustainable development will ensure the dominance of peaceful and stable development of the processes in the Initiative.

 

За автора

Доц. д-р на техническите науки, е университетски преподавател и изследовател. Работи в областта на  химическите технологии, управлението и развитието на човешките ресурси. Като зам. - кмет на Община Бургас, народен представител и член на ЕП работи по различни теми на управлението на образованието и културата. Автор е на много научни разработки и  публикации. Почетен професор на Академия за развитие и технологии в Чувашка република, Русия. Сертифициран експерт по кариерно развитие на Center  for Credentialing and Education. Учредител на НПО “Черноморски институт“.

 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ