ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Инициативата „Три морета“ през призмата на българските национални интереси – предизвикателства и възможности

Автор: Доц. д-р Николай Цонков дата: 06/07/2021 (Брой 3-4 2021г.) от 81 до 88 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

 

През 2016 г. държавните глави на държави от Централна и Източна Европа поставят началото на нова инициатива в Източна Европа – „Три морета“. От самото си създаване Триморието поражда редица въпроси за целите, които трябва да реализира. Тези съмнения възникват поради факта, че в инициативата участва като стратегически партньор САЩ, заедно с Европейския съюз. Платформата на Триморието е замислена от начало като политически и икономически формат, който би трябвало да засили резултата от прилагане на европейската кохезионна политика с цел да се преодолее силното изоставане на държавите от Източна Европа, в това число и икономическа конвергенция. За целта се предлагат 48 проекта, които да подобрят регионалната енергийна, дигитална и транспортна сигурност по оста Север-Юг. Въпреки добрите намерения на инициативата, съмненията за скрити геополитически цели остават. Още повече имайки предвид преплитането на различни интереси на Балканите, би трябвало процесите през призмата на инициативата да се управляват внимателно.

Инициативата все пак е шанс за България да подобри състоянието на инфраструктурата в Северна България, в това число да подобри свързаността на териториите и градските центрове Север-Юг. А това може да спомогне за преодоляване на сериозните икономически и социални различия на българските територии.

Цел на изследването е авторът да анализира предизвикателствата и възможностите на българската държава като участник в Инициативата „Три морета“ през призмата на българските национални интереси. За постигане на изследователската цел авторът използва геополитически, геоикономически, териториален, географски и системен подход, както и следните методи – описателен, аналитичен, системен, подновяване на експертно мнение, картографски и сравнителен.

 

 

“Three seas” initiative through the prism of Bulgarian national interests – challenges and opportunities 

Assoc. prof. Nikolay Tsonkov
Director of Scientific and Research Center for regional studies

 In 2016, the heads of states of Central and Eastern Europe launched a new initiative in Eastern Europe – "Three Seas". Since its inception, the initiative has raised several questions about the goals it must pursue. These doubts arise because of the United States that together with the European Union, participates in the initiative as a strategic partner. From the beginning the platform was conceived as a political and economic format that should reinforce the outcome of European cohesion policy to overcome the strong lag of Eastern European countries, including economic convergence. Related to this purpose 48 projects are proposed to improve regional energy, digital and transport security, and connectivity along the North-South axis. Despite the good intentions of the initiative, doubts about hidden geopolitical goals remain. Moreover, given the intertwining of different interests in the Balkans, the processes through the prism of the initiative should be carefully managed.

The Initiative is still a chance for Bulgaria to improve the state of infrastructure in Northern Bulgaria, including improving the connectivity of the territories and urban centers North - South. And this can help to overcome the serious economic and social differences in the Bulgarian territories.

The aim of the research is the author to analyze the challenges and opportunities of the Bulgarian state as a participant in the Initiative "Three Seas" considering the Bulgarian national interests. To achieve the research goal, the author uses geopolitical, geoeconomic, territorial, geographical, and systematic approach, as well as the following methods - descriptive, analytical, systematic, expert opinion, cartographic and comparative.

За автора

Директор на Научноизследователски център за регионални изследвания към катедра „Регионално развитие“ в Университета за национално и световно стопанство

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ