ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

За понятията българи-мюсюлмани и български турци

Автор: Д-р Тодор Тодоров дата: 06/07/2021 (Брой 3-4 2021г.) от 119 до 134 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

 

Ислямът в българските земи се налага насилствено и доброволно. Последиците ясно се виждат и днес. Традиционен ислям в България е сунитският ислям.
Османските власти бързо разбират силата на исляма и възможността чрез него да поддържат влиянието си във и извън пределите на империята.
Особено силна е атаката срещу българите-мохамедани запазили българския език, т.н. помаци, които изповядват битов ислям от сунитски тип. Няколко са основните насоки в работата сред помаците: формиране на помашки етнос; обособяване на помашки език; налагане на турския и арабски език; ангажиране на все повече деца в ислямски училища и курсове за изучаване на корана; налагане на ухабитски ислям в неговата екстремистка форма с призиви за джихад срещу християните.
Поради недалновидност и несъобразяване с историческата истина, българската държава от Освобождението от османско робство до днес допуска от България да се изселват стотици хиляди български граждани, а останалите у нас      мюсюлмани предава в ръцете на турската държава посредством исляма, ислямските институции и отделни политически партии. По този начин продължава отчуждаването и обособяването на българите-мюсюлмани от останалата част на българския народ.

 

On the concepts of Bulgarian-Muslims and Bulgarian Turks

Dr. Todor Todorov
Master of Laws, Master of Public Order and Security Management, Doctor of National Security. He worked in the Ministry of Interior, NRS. He was on a diplomatic mission in Turkey. Part-time lecturer at UNWE and VFU "Chernorizets Hrabar". His research interests and publications are in the field of national security, history, international relations and foreign policy.

Islam in the Bulgarian lands is imposed by force and voluntarily. The consequences are clearly visible today. Traditional Islam in Bulgaria is Sunni Islam. The Ottoman authorities quickly understood the power of Islam and its ability to maintain its influence inside and outside the empire. The attack against the Bulgarian-Mohammedans who preserved the Bulgarian language is especially strong. Pomaks,who practice Sunni-type domestic Islam. There are several main directions in the work among the Pomaks: formation of the Pomak ethnic group; formation of Pomak language; imposition of Turkish and Arabic; engaging more and more children in Islamic schools and Koran courses; imposingWahhabi Islam in its extremist form with calls for jihad against Christians. Due to short-sightedness and inconsistency with the historical truth, the Bulgarian state from the Liberation from Ottoman slavery to this day allows hundreds of thousands of Bulgarian citizens to emigrate from Bulgaria, and the rest of the Muslims in our hands handed over to the Turkish state through Islam, Islamic institutions and individual political parties. In this way, the alienation and separation of Bulgarian Muslims from the rest of the Bulgarian people continues.

За автора

Магистър по „право“, магистър по „управление на обществения ред и сигурност“, доктор по „национална сигурност“. Работил е в МВР, НРС. Бил е на дипломатическа работа в Турция. Хоноруван преподавател в УНСС и ВСУ "Черноризец Храбър". Научните му интереси и публикации са в областта на националната  сигурност, историята, международните отношения и външната политика.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ