ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Българо-американските отношения и мястото на България в стратегията на САЩ към Балканите

Автор: Веселин Вълчев дата: 06/07/2021 (Брой 3-4 2021г.) от 151 до 156 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Динамиката на външнополитическата заинтересованост на САЩ на Балканите и Черно море е насочена към сигурността в региона и защитата на американските интереси. Към настоящия момент отношенията между България и САЩ са на най-високо  равнище и с присъединяването на страната ни към евроатлантическите структури придобиха характера на стратегическо партньорство. Американската администрация и американският Конгрес са два стабилни фактора при определянето на американската външна политика и тук не бихме наблюдавали чувствителни изменения в политиката към България. Различията могат да се видят в нюансите. Рамката за стратегическо партньорство между България и САЩ ясно определя развитието на двустранните отношения. Върху политиката на САЩ към Балканите и България ще оказват чувствително влияние отношенията на САЩ с Русия и с Китай, нашата подкрепа за Република Северна Македония за членство в ЕС, отношенията САЩ–Турция, развитието на Инициативата „Три морета“ (ИТМ) и други.

 

 

Bulgarian-American relations and Bulgaria's place in the US strategy towards the Balkans

Veselin Valchev
Graduated from the English High School in Sofia; studied at the University of Economics in Berlin; Master of International Economic Relations from the University of National and World Economy. He specializes in Harvard - USA, ENA - France and IPA Dublin. He has been chairman of a state agency, chief of staff to the deputy prime minister and foreign minister, secretary general of the foreign ministry, ambassador to Cyprus, special envoy ambassador, and consul general in Los Angeles.
 

The dynamics of the US foreign policy interest in the Balkans and the Black Sea is focused on security in the region and the protection of American interests. At present, the relations between Bulgaria and the United States are at the highest level and with the accession of our country to the Euro-Atlantic structures they have acquired the character of a strategic partnership. The American administration and the American Congress are two stable factors in determining the American foreign policy and here we would not observe significant changes in the policy towards Bulgaria. The differences can be seen in the nuances. The framework for strategic partnership between Bulgaria and the United States clearly defines the development of bilateral relations. US policy towards the Balkans and Bulgaria will be significantly influenced by US relations with Russia and China, our support for the Republic of Northern Macedonia for EU membership, US-Turkey relations, the development of the Three Seas Initiative (ITM) and others.

За автора

Завършил английската гимназия в София; следвал в Икономическия университет в Берлин; магистър по международни икономически отношения от УНСС. Специализира в Харвард - САЩ, ENA - Франция и IPA, Дъблин. Бил е председател на държавна агенция, началник на кабинета на заместник-министър председателя и министър на външните работи, главен секретар на Министерството на външните работи, посланик в Кипър, посланик за специални поръчения, генерален консул в Лос Анджелис.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ