ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Пари и политики: колко устойчив е компромисът между „спестовници“ и „потребители“

Автор: Зинаида Златанова дата: 21/10/2021 (Брой 5 2021г.) от 17 до 26 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В статията “Пари и политики: колко устойчив е компромисът между „спестовници“ и „потребители“?“ взаимовръзката между европейските политики и финансирането им се разглежда от няколко гледни точки. От една страна се анализираевропейското финансиране като феномен и отношението към него в различните страни членки (нови и стари). От друга страна се обръща внимание на ползите, които то носи на всички страни, подкрепяйки емблематични икономически проекти като Икономическия и валутен съюз и вътрешния пазар на Европейския съюз. Проследява се историческото развитие на конкретни инструменти за координация и наблюдение на икономическата политика в ЕС и в страните членки, предизвикани от различни по мащаб и характер предизвикателства и кризи. Прави се опит за оценка на подхода на европейските институции към реформите както на собствените му политики, така и към тези в страните-членки. Като цяло се твърди, че европейските институции прилагат подход, базиран на доказателства и не рискуват с необезпечени финансово политики. Това поставя и въпроса за самоцелното изразходване на средства при недобър административен и политически капацитет. Основен извод в статията е, че докато компромисът по отношение на харченето на бюджетни (европейски и национални) средства е постижим и устойчив в годините, то за развиващата се криза с върховенството на закона в ЕС могат да възникнат наистина сериозни притеснения.
 

 

 

 

Money and policies: how sustainable is the trade-off between "savers" and "consumers"?
Zinaida Zlatanova

Master in law from Sofia University “St. Kliment Ohridski” and a long time Bulgarian and European public servant.  Currently she is a member of the Liberal Institute for Political Analyses. The organization is active in European affairs, European economy, democracy and rule of law. She served as Head of the Representation of the European Commission in Bulgaria. Zinaida Zlatanova served also as a Bulgarian Minister of Justice and Deputy Prime Minister for EU Funds.

In the article "Money and Policies: How Sustainable is the Compromise between Savers and Consumers?" the relationship between European policies and their funding is observed from several perspectives. European funding as a phenomenon and the attitude towards it both in the newer member states and in all the others is examined. On the other hand, attention is drawn to the benefits it brings to all countries by supporting iconic economic projects such as Economic and Monetary Union and the European Union's internal market. It traces the historical development of specific instruments for coordination and monitoring of economic policy in the EU and in the Member States caused by challenges and crises of different scale and nature. The article attempts to assess the approach of the European institutions to the reforms both of its own policies and those of the member states. It is generally argued that the European institutions apply an evidence-based approach and do not risk unsecured financial policies. This also raises the question of the self-serving spending of funds with poor administrative and political capacity. The main conclusion of the article is that while the compromise regarding the spending of budgetary (European and national) funds is achievable and sustainable over the years, the evolving crisis with the rule of law in the EU may raise really serious concerns.

За автора

Магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски и дългогодишен български и европейски държавен служител. В момента тя е член на Либералния институт за политически анализи. Организацията е активна в европейските въпроси, европейската икономика, демокрацията и върховенството на закона. Тя е била ръководител на представителството на Европейската комисия в България. Зинаида Златанова е била и министър на правосъдието и вицепремиер по управление на фондовете на ЕС.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ