ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Върховенството на закона – фундаментална ценност или инструмент за възпитание

Автор: Бисерка Бенишева дата: 21/10/2021 (Брой 5 2021г.) от 35 до 42 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

 

Дискусиите по върховенството на правото, които водим понастоящем в Конференцията за бъдещето на Европа илюстрират необходимостта да постигнем съгласие помежду си за това, дали сме предимно икономически проект с по-ниска степен на политическа интеграция, или ще продължим с изграждането на все по-тесен съюз, основан на ценности.
Според изследване на Евро-барометър гражданите не се чувстват достатъчно добре информирани за ценностите на Европейския съюз, същевременно резултатите от проучването показват много силна подкрепа за върховенството на закона.
Няколко резолюции на Европейския парламент и комуникации на Европейската комисия  от 2014 година насам, поставят въпроса за укрепване принципите на правовата държава. Тези принципи са признати от Съда на Европейския съюз и от Европейския съд по правата на човека на Съвета на Европа. Въпреки, че националните правни системи и традиции са различни, ключовите принципи на върховенството на закона  са общи са държавите членки и са заложени в националните конституции. Същевременно, обаче, резолюциите на Европейския парламент и докладите на Европейската комисия констатират дефицити в прилагането на национално ниво.
Инструментариумът на ЕС, от разпоредбите на чл.7 от ДЕС до наскоро приетия нов механизъм за защита на бюджета на Съюза, когато широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки засяга или има опасност да засегне финансовите интереси на Съюза цели възпиране и предпазване от риска на системно нарушение на ценностите дефинирани в член 2 от Договора.
В обобщение, имаме институционална рамка, имаме закондатество, имаме съдебна практика на европейско ниво, но основната отговорност за спазване на принципите на правовата държава е на държавите членки.

 

 

 

 

The rule of law - a fundamental value or tool for education
Biserka Benisheva

Ambassador, a carrier diplomat with a profile on European matters. She served as Ambassador of Bulgaria to Hungary (2012-2016), to Ireland (2003-2007), as President of the Danube Commission (2012-2014). She was appointed Director (1997-2001) and Director General (2008-2012) for European matters in the Ministry of Foreign Affairs of Bulgaria. Over the years she was member of the Bulgarian core teams to achieve key national objective – membership in the EU. After 38 years of diplomatic service she retired, but continues to work on raising public awareness, sharing her expertise and knowledge with the next generation. Currently Ambassador Benisheva is Director for European Affairs of PanEuropa Bulgaria, adviser to the Parliamentary Committee on EU matters, member of the Board of the Atlantic Club of Bulgaria.

Rule of law in the EU – fundamental value or toolbox for deterrence. The rule of law discussions, currently under way in the Future of Europe Conference, illustrate the need to arrive at a common understanding whether the EU is primarily an economic project with lower level of political integration or we will continue establishing between the member states an ever closer Union based on values. A recent Euro barometer survey revealed that citizens do not feel well informed which are the EU values, while a broad majority express high support for rule of law principles. Several European Parliament Resolutions and European Commission Communications since 2014 onwards, raise the need for further strengthening the rule of law principles. These principles are recognized by the Court of Justice of the EU and the European Court of Human Rights of the Council of Europe. There are different legal systems and traditions, at the same the key rule of law principles are enshrined in the constitutions of EU member states. However, the European Parliament resolutions and the European Commission reports reveal deficiencies in application at national level. The EU toolbox, ranging from the provisions of Art. 7 of the Treaty to the recently adopted new mechanism to protect the EU budget in case of broad disrespect of the rule of law principles threatening or putting at risk the financial interests of the Union, aims at deterrence and protection against systemic breach of the values as provided for in Art. 2 of the Treaty. In summery at European level there is institutional and legislative framework, as well as judicial practice, but the main responsibility to respect the rule of law principles rests with the Member States.

За автора

Посланик и кариерен дипломат с профил европейски въпроси. Служила е като посланик на България в Унгария (2012-2016), в Ирландия (2003-2007), Председател на Дунавската комисия (2012-2014), директор (1997-2001) и Генерален директор (2008-2012) по европейските въпроси в министерство на външните работи на България. След 38 години дипломатическа служба се пенсионира, но продължава да работи за повишаване обществената информираност, споделяйки своя опит и познания със следващото поколение. Понастоящем, посланик Бенишева е директор по европейските въпроси в ПанЕвропа България, сътрудник към Комисията по европейски въпроси на НС, член на борда на Атлантическия клуб в България.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ