ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Декларация на върховния представител от името на ЕС във връзка с присъединяването на някои трети държави към ограничителните мерки срещу Корейската народнодемократична република

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

На 22 януари 2018 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/89[1] за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета.

С решението се изменя списъкът на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, изложени в приложение III към Решение (ОВППС) 2016/849, като в приложението се добавят седемнадесет души.

Към това решение на Съвета се присъединяват страните кандидатки бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Сърбия* и Албания*, страната от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциална кандидатка Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова и Армения.

Те ще направят необходимото да приведат националните си политики в съответствие с посоченото решение на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и го приветства.

[1] Публикувано на 22.01.2018 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 16 I/9

*Бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Албания продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ