ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Стратегия на ЕС за промишлената политика: Съветът приема заключения

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ПРИПОМНЯ заключенията на Съвета от май[1] и ноември 2017 г.[2], както и заключенията на Европейския съвет от юни 2017 г.[3], в които беше подчертана необходимостта от разработване на всеобхватна и дългосрочна промишлена стратегия на ЕС,

1.ПОДЧЕРТАВА колко е важно укрепването на европейската промишлена база като ключов елемент от бъдещето на Европа, като се има предвид, че европейската промишленост продължава да бъде основен двигател на производителността, растежа, иновациите и заетостта и крайъгълен камък за икономическия просперитет в Европа; в този контекст СМЯТА, че съобщението на Комисията от 2017 г. „Обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика“[4] е важен сигнал и целесъобразна първа стъпка към разработването на ориентирана към бъдещето промишлена стратегия на ЕС;

2.ИЗТЪКВА ОТНОВО, че пълноценно функциониращият вътрешен пазар в цифровата ера е основен стълб за повишаване на конкурентоспособността на промишлеността, и ПОДЧЕРТАВА, че в този контекст е важно де се изпълняват и прилагат правилата на вътрешния пазар; СЧИТА, че за да се посрещнат предизвикателствата и да се използват възможностите, които се появяват, промишлеността се нуждае от ясна, предвидима и недискриминационна регулаторна среда за ориентирани към бъдещето инвестиции; във връзка с това ПРИПОМНЯ значението на бизнес услугите и ПОДЧЕРТАВА, че е необходимо да се премахнат оставащите необосновани или непропорционални пречки; в този контекст ИЗТЪКВА, че е нужен структуриран и всеобхватен дългосрочен стратегически подход; …

Заключения: http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/03/12/eu-industrial-policy-strategy-council-adopts-conclusions/

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ