ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Сътрудничество в областта на сигурността и отбраната: ЕС ще засили капацитета си да действа като гарант на сигурността и стратегическата си автономност, както и способността си за сътрудничество с партньорите

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

Днес министрите на външните работи и министрите на отбраната обсъдиха изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната. След това Съветът прие заключения, в които се подчертава значителният напредък в засилването на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната и се дават допълнителни насоки относно следващите стъпки.

Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС)

Днес Съветът прие общ набор от правила за управление на проекти по линия на ПСС. Очаква се последователността на изпълнение на по-обвързващите ангажименти, поети от участващите в ПСС държави членки, да бъде определена чрез препоръка на Съвета, по принцип през юли 2018 г. До ноември 2018 г. следва да бъде представен актуализиран списък на проектите по линия на ПСС, включително втора поредица от проекти, с участниците в тях. Общите условия за участие на трети държави в проекти по линия на ПСС се очаква да бъдат изложени в решение на Съвета, което по принцип следва да стане също през ноември.

План за развитие на способностите и координиран годишен преглед на отбраната (КГПО)

Съветът одобри Каталога на напредъка за 2018 г., в който се прави военна оценка на слабостите в способностите, представени в приоритетен ред, и на целите по отношение на способностите с висока степен на въздействие, които да бъдат постигнати в рамките на поетапен подход. Това представлява важен принос към приоритетите за развитие на способностите на ЕС. Тези приоритети са признати от Съвета като ключов ориентир за провежданите както от държавите членки, така и от ЕС инициативи за развитие на отбранителните способности. Целта на КГПО, който се провежда пробно в момента под ръководството на Европейската агенция по отбрана, е да се установи процес, който да осигури по-добър преглед на националните планове за разходи за отбрана. Това би улеснило преодоляването на слабостите в европейските способности и набелязването на нови възможности за сътрудничество, като осигури най-ефективното и съгласувано използване на плановете за разходи за отбрана.

Европейски фонд за отбрана

Европейският фонд за отбрана е една от ключовите инициативи на Комисията в областта на сигурността и отбраната, както беше потвърдено в нейното предложение за бъдещата многогодишна финансова рамка (2021—2027 г.), включващо финансов пакет в размер на 13 милиарда евро. Европейският фонд за отбрана има за цел да стимулира иновациите и да даде възможност за мащабни икономии в рамките на научните изследвания в областта на отбраната и на етапа на промишлено разработване, като подпомага съвместни проекти в съответствие с приоритетите за способностите, установени от държавите членки в рамките на ОВППС. Това ще подобри конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза.

По линия на настоящата финансова рамка и със същите цели, на 22 май 2018 г. представителите на съзаконодателите одобриха Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP). Съветът приветства нейното одобряване. EDIDP следва да бъде насочена към стимулиране на съвместни програми за развитие в съответствие с приоритетите в областта на отбранителните способности, одобрени общо от държавите — членки на ЕС, по-конкретно в рамките на плана за развитие на способностите.

Европейски механизъм за подкрепа на мира

Върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предложи да се създаде Европейски механизъм за подкрепа на мира в контекста на бъдещата многогодишна финансова рамка — като извънбюджетен фонд на ЕС, посветен на сигурността и отбраната. Целите на механизма ще са: финансиране на общите разходи за военни операции в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (понастоящем обхванати от механизма Athena); принос за финансирането на военни операции в подкрепа на мира, ръководени от други международни участници (в момента обхванати например от Механизма за подкрепа на мира в Африка); и предоставяне на подкрепа за въоръжените сили на трети държави с цел предотвратяване на конфликти, изграждане на мира и укрепване на международната сигурност. Съветът взема под внимание предложението и приканва съответните си подготвителни органи да продължат работата и да представят конкретни препоръки за предложения механизъм.

Военна мобилност

С подобряването на военната мобилност се цели да се преодолеят онези пречки, които възпрепятстват движението на военно оборудване и персонал в целия ЕС. Върховният представител и Комисията представиха съвместно съобщение относно подобряването на военната мобилност в ЕС на 10 ноември 2017 г. и план за действие на 28 март 2018 г. Съветът приветства този план за действиеи призовава за бързото му прилагане. Като първа стъпка в тази посока Съветът одобрява основната част на високо равнище на военните изисквания за военната мобилност в рамките на ЕС и извън него.

Освен това Съветът изтъква, че подобряването на военната мобилност може да се постигне само с пълноценното участие и ангажираност на всички държави членки, като се зачита изцяло националният им суверенитет.

Освен това в заключенията се засягат и други направления на работата в областта на сигурността и отбраната на ЕС, включително укрепването на гражданското измерение на ОПСО, разработването на по-стратегически подход за партньорствата на ЕС в областта на сигурността и отбраната с трети държави и засилването на устойчивостта и укрепването на способностите за борба с хибридните заплахи, включително доразвиването на подхода на ЕС за стратегическа комуникация съвместно с държавите членки.

Контекст

На 14 ноември 2016 г. Съветът прие заключения относно изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната. В тези заключения се определят три стратегически приоритета в това отношение: реагиране на външни конфликти и кризи, изграждане на способностите на партньорите и защита на Европейския съюз и неговите граждани.

Оттогава ЕС увеличи значително усилията си в областта на сигурността и отбраната. В заключенията на Съвета от 6 март 2017 г., 18 май 2017 г. и 13 ноември 2018 г. беше отбелязан постигнатият напредък и бяха предоставени по-нататъшни насоки. На 28 май 2018 г. Съветът прие заключения относно укрепването на гражданското измерение на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Същевременно ЕС активизира и сътрудничеството си с НАТО въз основа на Съвместната декларация относно сътрудничеството между ЕС и НАТО, подписана на 8 юли 2016 г. в рамките на срещата на върха във Варшава от председателя на Европейския съвет, председателя на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО.

 

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ