ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Европейски зелен пакт – възможност за България да осъществи енергиен преход и да преобразува икономиката и обществото си

Автор: Д.пол.н. Петър Попчев дата: 16/02/2020 (Брой 1 2020г.) от 41 до 54 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията е опит да се използва широкия публичен интерес, който предизвика огласяването на Европейски зелен пакт (ЕЗП), за да се изтъкнат неговите напредначиви постановки и да се развие тезата, че за България – и други страни членки на ЕС с подобен социално-икономически профил – ЕЗП представлява уникална възможност не само да реконструират енергийния си сектор, но и да преобразуват икономиката и обществото си в съответствие с принципите на устойчивото развитие. С цел да докаже предимствата на ЕЗП, авторът се спира на основните тенденции в енергийния преход и намаляване на климатичните промени в глобален и европейски план, както и в САЩ. Разгледани са различните сценарии за глобално затопляне при варианти от 3, 2.5, 2 и 1,5 градуса по Целзий и тяхното съответно въздействие върху енергийната система и климата. Авторът изтъква ЕЗП като надграждане на водещите иновативни тенденции в енергийния преход и като амбициозен план да възбудят европейската икономика и да осъществят нова стратегия за растеж. Статията съдържа общ преглед на българската енергетика, с по-задълбочен анализ на електроенергийния и газовия сектор. Като взима открито критично отношение към българската енергетика през годините, в частност към сегашното българско правителство - но и като изтъква съответни положителни решения – авторът препоръчва правителството да възприеме много по-благоприятно отношение към ЕЗП. Статията завършва с няколко предложение за начини, по които българските институции биха могли да осъществят ЕЗП, със специален акцент върху участие на частния бизнес, академичните среди и гражданското общество в осъждане и осъществяване на проекти по линия на ЕЗП.

 

The European Green Deal: an opportunity for Bulgaria to realize energy transition and to transform its economy and society

D.Sc. Peter Popchev
Doctor of Political Science; Ambassador and diplomat with over thirty-five years of experience in the field of bilateral and multilateral relationsof  Bulgaria. He has served as a regular and senior diplomat at Bulgarian embassies and missions in Lagos, Geneva, Brussels (NATO), Dublin and Vienna (OSCE, UN). Graduate of the Bulgarian Academic School and postgraduate qualification at foreign diplomatic institutes. He has been named the first Bulgarian ambassador for special contracts on energy security and climate change. He has been an advisor to several ministersat the Ministry of energy.Actually he continues to work on strategic issues of international relations.

 

The article attempts to capture the momentum initiated by the announced  European Green Deal (EGD) with a view to highlight its forward-looking tenets, suggesting that to Bulgaria, as well as to the other EU Member States with a similar socio-economic profile, the EGD provides a unique chance to not only restructure its energy sector but to transform its economy and society along the lines of sustainable development, too. To prove the case of the EGD the author reviews the main trends in energy transition and climate mitigation globally, in Europe and  the U.S. The various scenarios for global warming under the options of 3, 2.5, 2 and 1,5 Degrees C. are debated and their respective impacts on the energy system and climate  revealed. The author praises the EGD as an upgrade on the leading innovative trends in energy transition and an ambitious plan to reinvigorate EU economy and implement a new growth strategy. The article contains a general overview of the Bulgarian energy, with deeper analysis on the electricity production and regional gas transmission sectors. Having taken an openly critical attitude to Bulgarian energy during a number of years and to the current government’s energy policy in particular - with references to positive developments as well - the author recommends a much more forthcoming government stance on the EGD. The article ends with a few suggestions on how the Bulgarian institutions could implement the EGD, with a special emphasis on the participation of private business, academia, and civil society in the debate and the realization of  EGD projects.

За автора

Доктор на политическите науки; посланик и дипломат с над тридесет и пет годишна практика в областта на двустранните и многостранните отношения на България. Служил е като редови и ръководен дипломат в българските посолства и мисии в Лагос, Женева, Брюксел (НАТО), Дъблин и Виена (ОССЕ, ООН). Възпитаник на българската академична школа и следдипломна квалификация в чуждестранни дипломатически институти. Назначен е за първи български посланик за специални поръчения по енергийна сигурност и изменение на климата. Бил е съветник на няколко министри на енергетиката. Продължава да работи върху стратегически проблеми на международните отношения.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ