ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Глобалната политическа икономия и дигиталните железни завеси

Автор: Чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов дата: 05/10/2020 (Брой 4 2020г.) от 27 до 52 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Студията тръгва от предпоставката, че както класическата, така и международната и глобалната политическа икономия са свързани с периоди на глобализация на икономиките и в една или друга степен ги обясняват и аргументират. Основната теза е, че сега се намираме в началото на нов стадий на икономическо развитие, когато серия от фактори поставят началото на деглобализация, при която особено важни са дигиталните технологии и създаването на нови дигитални „железни завеси“ между държавите. Предложеният подход е исторически, системен и политикономически – основава се на идеята за системните противоречия на глобалната икономическа система, които се съчетават с възхода на новите дигитални технологии, което създава предпоставки за нейната промяна. Чрез обобщаване на съществуващите тенденции се формулират основни групи фактори, обясняващи перспективите на развитие – рязко нарасналото неравенство, възходът на дигитален суверенитет и техно-национализъм, деглобализиращият потенциал на новите технологии, нарастващите рискове и кибервойни, технологични войни. Изводът е, че резултат от тези процеси през следващите години ще бъде възход на национални и регионални дигитални икономики.

 

Global political economy and digital iron walls

Art. Corr.,Prof. Ph.D.Vassil Prodanov
He teaches at the University of National and World Economy. General Secretary of the Bulgarian Philosophical Society (1978-1989). Director of the Institute of Philosophical Sciences (1988-1992) and of the Institute for Philosophical Research at the Bulgarian Academy of Sciences (1995-2010). Currently he is director of the Thracian Scientific Institute.

The study begins with the idea that both classical and international, also and global political economies are linked to periods of globalization of economies and they explain and justify them. The basic point is that we are now at the beginning of a new stage of economic development, when a series of factors are launching a de-globalization, in which digital technologies and the creation of new digital curtains between countries are particularly important. The proposed approach is historical, systematic and politico-economic–based on the idea of systemic contradictions of the global economic system, which are combined with the rise of new digital technologies, which creates preconditions for its change. By summarizing the existing trends, major groups of factors are outlined, explaining the prospects for this development–the sharp increase in inequality, the rise of digital sovereignty and techno-nationalism, the de-globalizing potential of new technologies, the growing risks, cyber warfare and technological wars. The conclusion is that result of these processes in the coming years will be the rise of national and regional digital economies.

За автора

Преподава в УНСС. Главен секретар на Българското философско дружество (1978-1989). Директор на Института за философски науки (1988-1992) и на Института за философски изследвания към БАН (1995-2010).Понастоящем е директор на Тракийския научен институт.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ